Znajdź partnera...
... w biznesie
NESTRO PPHU Sp.zo.o.
Firma zajmuje się projektowaniem i montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży sortowania odpadów.
Protec Sp. z o.o.
Protec Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku już od 1991 roku. Zajmuje się produkcją metalowych systemów rynnowych oraz elementów mocujących i montażowych do systemów solarnych.
Wiegel
Wiegel Cynkownia Ogniowa

Reklama

Regulamin

REGULAMIN

 

Wstęp

Niniejszy regulamin obowiązuje użytkowników portalu Projekt-Profi.pl, określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu a jego postanowienia wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności portalu.

Przedmiot

Projekt-Profi.pl to portal ogłoszeniowy, umożliwiający swoim użytkownikom kontakt z niemieckojęzycznymi kontrahentami, partnerami biznesowymi oraz inwestorami. Projekt-Profi.pl daje możliwość zgłaszania się do ofert zagranicznych kontrahentów, upubliczniania ofert biznesowych oraz szukania partnerów biznesowych oraz inwestorów poprzez publikowanie ofert współpracy oraz ogłoszeń związanych z terenami inwestycyjnymi.

Definicje

Zleceniodawca – użytkownik portalu składający zlecenia w znaczeniu osoby fizycznej lub firmy, której interesy są reprezentowane przez pełnomocnika zarejestrowanego na portalu Projekt-Profi.pl.

Zleceniobiorca – użytkownik składający oferty, wyrażający chęć wykonania zlecenia w znaczeniu osoby fizycznej lub firmy, której interesy są reprezentowane przez pełnomocnika zarejestrowanego na portalu Projekt-Profi.pl.

Użytkownik – użytkownikami będą dalej nazywane wszystkie osoby zarejestrowane na portalu Projekt-Profi.pl bez względu na charakter ich konta.

Rejestracja

Użytkownik celem korzystania z funkcji dostępnych na portalu Projekt-Profi.pl jest zobowiązany do rejestracji poprzez zamieszczony na stronie formularz rejestracyjny. Użytkownik akceptując regulamin oświadcza iż dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego oraz publikowane na stronie są zgodne z prawdą. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego aktualizowania swojego profilu na portalu Projekt-Profi.pl w przypadku wejścia w życie zmian danych na nim publikowanych.

Projekt-Profi.pl zastrzega sobie prawo do bezterminowego zamknięcia lub zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku publikowania fałszywych informacji podczas rejestracji lub/oraz wykorzystywania portalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz niniejszym regulaminem.

Pakiety/Subskrypcje

Projekt-Profi.pl oferuje zarejestrowanym użytkownikom odpłatne pakiety oraz członkostwo w formie subskrypcji. Funkcje oraz koszty związane z zakupem danego pakietu lub subskrypcji są przyznawane oraz obliczane na podstawie cennika opublikowanego na stronie – zawsze na podstawie jego aktualnej wersji. Opłaty za subskrypcje bądź pakiety podlegają natychmiastowej płatności. W przypadku zwłoki – Projekt-Profi.pl jest upoważniony do zablokowania dostępu do konta użytkownika na portalu. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich płatności w dowolnym momencie. Rachunki będące potwierdzeniem zakupu pakietu bądź subskrypcji są dostępne na stronie Projekt-Profi.pl. Ponadto informacje na temat płatności są przekazywane użytkownikom portalu także przy pomocy wiadomości e-mail.

Odpowiedzialność

Projekt-Profi.pl to portal ogłoszeniowy służący nawiązywaniu kontaktów biznesowych polskich firm z niemieckimi kontrahentami oraz inwestorami. Projekt-Profi.pl nie bierze udziału w komunikacji pomiędzy użytkownikami dopóki nie jest to przedmiotem indywidualnej umowy. Projekt-Profi.pl nie jest w żaden sposób zaangażowane w zawieranie umów pomiędzy poszczególnymi użytkownikami dopóki nie jest to przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy portalem a użytkownikami. Wykluczona jest odpowiedzialność portalu wynikająca z umów zawartych pomiędzy użytkownikami w których portal w żaden sposób nie pośredniczył.

Projekt-Profi.pl nie gwarantuje użytkownikom nawiązania współpracy z zagranicznymi kontrahentami.Projekt-Profi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, zakres oraz wykonanie zlecenia opublikowanego na łamach portalu.

Ponadto portal zastrzega sobie możliwość do niepublikowania danego profilu lub wizytówki firmy bez podania przyczyny.

Użytkownik jest świadom iż prace techniczne bądź modernizacyjne mogą doprowadzić do krótkotrwałego zakłócenia działania portalu lub do tymczasowego zablokowania dostępnych funkcji.

Obowiązki użytkownika

Użytkownik portalu Projekt-Profi.pl zobowiązuje się do:

  • publikowania na swoim profilu oraz w ofertach tylko informacji odpowiadającym stanowi faktycznemu,
  • do składania tylko poważnych ofert,
  • niepublikowania treści niezgodnych z prawem bądź naruszających dobro osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania uzyskanych informacji w postaci zapytań, zleceń, wizytówek zleceniodawców tylko i wyłącznie do realizacji własnych transakcji.
  • skanowania programem antywirusowym wszelkich plików przekazywanych do i za pomocą portalu Projekt-Profi.pl. Tylko pliki wolne od zagrożeń wirusowych w szczególności w postaci wirusów, robaków oraz koni trojańskich mogą być wysyłane do i za pomocą portalu.

Udostępnianie danych publikowanych na portalu Projekt-Profi.pl bez względu na ich przeznaczenie jest surowo wzbronione i upoważnia Projekt-Profi.pl do roszczenia do odszkodowania.

Umowa

Użytkownik wyraża zainteresowanie zawarciem umowy poprzez kupno pakietu bądź wykupienie subskrypcji na portalu. Użytkownik dokonuje zakupu poprzez wybór i kliknięcie na przycisk „Kup teraz”. Potwierdzenie sfinalizowania transakcji wysyłane przez portal Projekt-Profi.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy przez obie strony.

Projekt-Profi.pl ma prawo do zawarcia umowy której przedmiotem jest nieodpłatny pakiet bądź subskrypcja testowa przyznawana użytkownikowi.

Projekt-Profi.pl ma prawo do odmowy zawarcia umowy o pakiet lub subskrypcję testową, jeśli dany użytkownik zawarł już umowę z portalem z tego tytułu w przeciągu minionych 12 miesięcy.  

Wypowiedzenie

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z portalem Projekt-Profi.pl w przeciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. Wypowiedzenie musi mieć pisemną formę. Projekt-Profi.pl zastrzega sobie prawo do bezterminowego i natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego tytułem ważnego powodu za który uznaje się  bankructwo, upadłość, wniosek o jej ogłoszenie a także oszustwo oraz złamanie postanowień umowy jak bądź regulaminu.

Ochrona danych

Projekt-Profi.pl zwraca uwagę że dane wprowadzone przez użytkownika powinny być zapisywane w formie nadającej się do przetwarzania komputerowego. Użytkownik wraz z zakończeniem procesu rejestracji wyraża zgodę na opublikowanie jego danych na portalu Projekt-Profi.pl oraz na ich udostępnienie osobom trzecim celem nawiązania potencjalnej współpracy. Użytkownik zgadza się także na udostępnienie jego danych kontaktowych osobom trzecim, chyba że strony postanowią inaczej w odrębnej, indywidualnej umowie.

Użytkownik nie jest upoważniony do przekazywania osobom trzecim danych uzyskanych przez portal Projekt-Profi.pl za wyjątkiem ogólnodostępnych informacji. Użytkownikowi surowo wzbrania się sprzedaży informacji uzyskanych przy pomocy portalu względnie wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na portalu Projekt-Profi.pl. Wraz z ukończeniem procesu rejestracji, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany w treści regulaminu będą natychmiast publikowane na portalu Projekt-Profi.pl. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy użytkownikiem a portalem, której przedmiotem są usługi  bądź funkcje portalu Projekt-Profi.pl jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z działalnością portalu, z udziałem portalu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby portalu.